Před objednáním prosím přidejte zboží do košíku

Před objednáním prosím přidejte zboží do košíku

Přihlásit se

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Fotografie: Petr Klapper

Všeobecné obchodní podmínky pro koncové zákazníky (spotřebitele)

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.focusnordic.cz.

Provozovatelem internetového obchodu je Focus Nordic AB, se sídlem Bergsjödalen 48, 415 68 Göteborg, Švédské království, registrační číslo: 556507-4985 jednající prostřednictvím Focus Nordic AB, odštěpný závod, identifikační číslo: 073 95 019, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 78863 (dále jen „prodávající“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen nebo „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která vystupuje mimo svoji podnikatelskou aktivitu či aktivitu jiného podnikatele (dále jen „kupující“) zpravidla, nikoli však výlučně písemnou formou. Prodávající a kupující jsou společně označováni jako „Strany“.

1.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 1.2.2024.

1.3. Je-li jakoukoli formou odkázáno při uzavírání Smlouvy na obchodní podmínky, jsou tím myšleny tyto VOP, případně jejích pozdější verze.

1.4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě, zejména v nabídce nebo poptávce, které se stávají součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Prodávající je oprávněn vyhotovit ceník zboží a služeb, který se stává součástí VOP dnem zveřejnění.

1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou zpravidla vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy, i kdyby byly smluvní dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, se budou řešeny před soudy České republiky podle právního řádu České republiky.

1.6. Prodávající si vyhrazuje v případě rozumné potřeby (zejména v případě změny právního prostředí, situace na relevantním trhu nebo v rámci snahy o zvýšení kvality e-shopu) tyto VOP jednostranně změnit. V takovém případě tuto změnu v dostatečném předstihu před její účinností zveřejní na svých webových stránkách. Takovouto změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.7. Strany vyloučily jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na Smlouvu. Příslušná část § 545 a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.

1.8. Spotřebitel a informace pro spotřebitele. Kupující, jenž uzavírá Smlouvu s prodávajícím mimo svoji podnikatelskou aktivitu či aktivitu jiného podnikatele, je spotřebitelem.

Informace pro spotřebitele. O charakteru zboží je spotřebitel informován na webovém rozhraní a pokud možno i ve smluvních dokumentech. Spotřebitel je varován, že zde existuje nebezpečí, že se spotřebitel poraní při neopatrném užívání zboží, např. uklouznutí na ledu apod., což prodávající nemůže ovlivnit a spotřebiteli tedy existuje nebezpečí vzniku škody či újmy. Spotřebitel je osobou s rozumem průměrného člověka a je varován, aby při užívání výrobku zohlednil povětrnostní a další podmínky a své rozhodnutí při dispozici se zbožím, zejména o skutečnostech pro něj významných, řídil se návodem a konzultoval i s jinou osobou, např. ošetřujícím lékařem, právníkem, účetním apod. Prodávající neposkytuje službu investiční rady, doporučení či obdobného charakteru a způsob, jakým si případné poradenství ke zboží spotřebitel vyloží je čistě subjektivní. Spotřebitel je po dobu trvání Smlouvy a před jejím uzavřením oprávněn dotázat se prodávajícího na doplňující informace ke zboží a požádat o vysvětlení, jež mu v přiměřené době prodávající poskytne. Dodavatelem zboží je osoba prodávajícího. Není-li výslovně ujednáno jinak, platí pro kupní smlouvu omezení dodání výrobků v rámci České republiky a prodávající akceptuje jako způsoby platby platbu převodem na účet, platbu v hotovosti a platbu prostřednictvím webového rozhraní. Ceny jsou spotřebiteli sdělovány s připočteným DPH. Prodávající informuje v těchto obchodních podmínkách o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (viz níže).

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: [email protected], Web: adr.coi.cz.

Prodávající vydá na základě uzavřené kupní smlouvy potvrzení o jejím uzavření, a to především v elektronické formě.

Nemožnost odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo v případě dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, nelze spotřebitelem odstoupit od smlouvy, a taktéž v případech, kdy toto zboží bylo dodáno s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající sdělil a sděluje před uzavřením smlouvy spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

1.9. Pro vyloučení pochybností prodávající potvrzuje, že tyto VOP jsou určeny pouze pro kupující – spotřebitele.

2. Uživatelský účet

2.1. Prodávající je oprávněn zřídit pro kupujícího možnost registrace uživatelského účtu na webové stránce https://www.focusnordic.cz/(dále jen „webové rozhraní obchodu“), přes který bude kupujícímu umožněno objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost uživatelského účtu či webového rozhraní obchodu způsobenou zaviněním třetích osob.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou pouze informačního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je tak vyloučeno.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro dodání zboží od zahraničí si strany ujednají samostatný režim a samostatné náklady, kdy i takové ujednání se řídí těmito VOP.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „y“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Do doby takovéhoto potvrzení není prodávající povinen plnit Smlouvu, a to i v případě, že již předtím došlo k akceptaci objednávky kupujícího z jeho strany.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, případně převzetím objednaného zboží kupujícím.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající a kupující vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, jakákoli změna oproti původní nabídce je považována za novou nabídku k uzavření Smlouvy ze strany kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Objednávka může být uzavřena i telefonicky či prostřednictvím e-mailové komunikace.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“);
  • platební kartou;
  • popřípadě jiným způsobem, který je uveden na webovém rozhraní obchodu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření Smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, pokud prodávající takový variabilní symbol platby bude vyžadovat. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se tak na vztah mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Kupujícímu nepřísluší další žádná práva z vadného plnění, byla-li sleva poskytnuta právě pro nějaký nedostatek zboží z takové vady.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobně spolu s dodáním objednaného zboží.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující má právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů dle ustanovení § 1829 a násl. OZ. Kupující bere na vědomí, že takovéto odstoupení není možné v případech upravených v ustanovení § 1837 OZ, kdy některé z možných případů jsou zmíněny v úvodním ustanovení informací pro spotřebitele.

5.2. Odstoupení od Smlouvy kupujícím dle ustanovení 5.1 VOP musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. K odstoupení od Smlouvy může kupující využít formulář pro odstoupení od Smlouvy dostupný zde.

5.3. V případě odstoupení od Smlouvy dle ustanovení 5.1 či 5.10 obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené nad rámec takového opotřebení, které odpovídá tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží, a, je-li to možné, v původním obalu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí příslušné zboží nebo prokáže, že jej již prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nad rámec běžného opotřebení či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pro vrácení dárku se uplatní stejná lhůta jako pro vrácení zboží.

5.6. V případě odstoupení od Smlouvy (ze strany kupujícího), hradí kupující náklady spojené s vrácením zboží kupující.

5.7. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, nejedná se o odstoupení od Smlouvy, ale o porušení Smlouvy, v tomto případě má prodávající právo na náhradu škody tímto porušením vzniklou.

5.8. Jiné důvody pro odstoupení od Smlouvy upravuje OZ.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10. V případě, že předmětem Smlouvy je několik kusů či druhů zboží, vztahuje se právo odstoupit od Smlouvy na každé zboží zvlášť, přičemž je pro tento účel považováno, že ke každému kusu byla uzavřena samostatná Smlouva.

5.11. Prodávající může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od Smlouvy či ji vypovědět, zejména pokud kupující neposkytl součinnost, zachoval se či hrozí, že se zachová tak, že dojde k porušení Smlouvy, kdykoli do dodání zboží, změní-li se charakter zboží či zboží již v této variantě není vyráběno. Prodávající je povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení kupujícím), který bude vystaven na základě odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky kupujícího od kupujícího přijal, avšak pouze v případě, že ji přijal (kupující zaplatil prodávajícímu).

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Není-li ujednáno jinak, prodávající odevzdá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, a tuto svou povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnutou kupujícím, je kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Kupující může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Kupující je povinen zboží po převzetí jakýmkoli způsobem zkontrolovat, zda nemá vady a tyto bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu či přepravci.

6.2. Je-li prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody vzniklou tímto porušením.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, popř. prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Přijetím zásilky kupující stvrzuje, že je zásilka doručena v pořádku a nepoškozená. Z logistických důvodů může zboží dorazit v neoriginální kartonové krabici/balení.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174b OZ a dále reklamačním řádem. Práva z vadného plnění vznikají v samostatném režimu každé jedné Smlouvy a nejsou kombinovatelná, lze je tedy uplatnit výhradně v režimu Smlouvy, kde došlo k zaviněnému porušení Smlouvy prodávajícím.

7.2. Další práva a povinnosti stran související s právy z vadného plnění upravuje reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, tj. připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, nejdříve však současně v momentu předání zboží prvnímu přepravci či v momentu odevzdání přímo kupujícímu.

8.2. Prodávající je oprávněn pověřit třetí osobu splněním svého závazku ze Smlouvy, za jeho splnění však odpovídá nadále tak, jako by plnil sám.

8.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a cookies

9.1. Kupující bere na vědomí, že pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, jakož i pro některé další důvody, bude docházet ze strany prodávajícího ke zpracování jeho osobních údajů. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje zákazníka, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení zde.

9.2. Cookies jsou ze strany prodávajícího využívány pouze, pokud je jejich využívání a zpracování nezbytné pro technické ukládání či pro plnění Smlouvy a vyřízení objednávky kupujícího. Jiné než uvedené využívání cookies probíhá ze strany prodávajícího pouze na základě režimu opt-in, tedy tehdy, kdy k takovému využívání udělí kupující aktivní souhlas. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

11.4. Smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování:

Focus Nordic AB, odštěpný závod
Zelený pruh 95/97
YIT Office Centrum
140 00 Praha 4
Česká republika
E-mail: [email protected]

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Servisní formulář

 

Reklamační řád

Reklamační řád pro spotřebitele

Tento reklamační řád upravuje podmínky a pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění pro spotřebitele, tj. uplatnění reklamace v případě nákupu vadného zboží na internetovém obchodu na adrese https://www.focusnordic.cz.

Provozovatelem tohoto internetového obchodu jsme my, tzn. společnost Focus Nordic AB, se sídlem Bergsjödalen 48, 415 68 Göteborg, Švédské království, registrační číslo: 556507-4985 jednající prostřednictvím Focus Nordic AB, odštěpný závod, identifikační číslo: 073 95 019, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 78863. Právě u nás pak můžete uplatňovat i reklamace dle tohoto reklamačního řádu.

Veškerá pravidla zde uvedená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Těmito zákony se řídí i právní vztahy, které nejsou tímto reklamačním řádem explicitně upraveny.

Tento dokument je součástí obchodních podmínek prodávajícího, jež jste odsouhlasili a další svá práva a povinnosti naleznete v obchodních podmínkách.

I. Které vady zboží je možné oprávněně uplatnit při reklamaci?

Jako prodávající Vám odpovídáme za to, že zboží, které u nás zakoupíte, nemá žádné vady při převzetí. Spotřebiteli je poskytována záruka za zboží po dobu dvou let.

Vadným zbožím se pak rozumí zejména to, že zboží v době, kdy jej převezmete:

  • nemá vlastnosti, které byly mezi námi ujednány, a chybí-li ujednání, nemá takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali či které šlo očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,
  • se nehodí k účelu, který jsme uvedly nebo ke kterému se obvykle používá,
  • neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, nebo
  • nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních, opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním či vyplývá-li to z povahy zboží.

II. V jaké době lze reklamaci uplatnit?

Je Vám poskytnuta tzv. záruka za jakost ve lhůtě dvou let od převzetí zboží. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že rozhodné je, kdy se vyskytla na zboží vada, a nikoli, kdy byla vytknuta. Důkazní břemeno, že se vada vyskytla již v průběhu dvou let od převzetí zboží, však leží na Vás.

Jedná-li se o použité zboží, je poskytnuta záruka za jakost v poloviční lhůtě, tj. jednoho roku od převzetí zboží.

Berte na vědomí, že v případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, tak na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly, neběží nová lhůta záruky za jakost (záruční doba). Byla-li však reklamace uplatněna oprávněně, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou jste nemohli vadné zboží užívat (tedy zejména po dobu, kdy vada znemožňovala jeho užívání, resp. dobu, po kterou bylo zboží v naší opravě).

III. Jaká máte práva z vadného plnění?

V případě výskytu vady můžete primárně požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat dodání nového zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Nepřiměřenost se posuzuje zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady, či zda může být druhým způsobem odstraněna vada bez značných obtíží pro Vás. Pokud bude zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, máme právo tento způsob odmítnout.

Pokud vadu odmítneme odstranit či ji neodstraníme v přiměřené době od jejího vytknutí, anebo se vada projeví opakovaně, anebo je vada podstatným porušením smlouvy, anebo z našeho prohlášení či z okolností bude zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době anebo bez toho, aby Vám to působilo značné obtíže, máte právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

Za vadu, která je podstatným porušením smlouvy, se považuje taková vada, o které prodávající ví nebo musí rozumně předpokládat, že v případě jejího výskytu by kupující neuzavřel kupní smlouvu na příslušné zboží. Typicky tak půjde třeba o případy, kdy zboží nelze využívat vůbec či jen ztíženě pro jeho účel.

Odstoupení od smlouvy však není možné v případě, že je vytknutá vada zboží nevýznamná.

IV. Jaká máte další práva?

Výměna zboží nebo jeho součásti. Jako spotřebitel můžete požadovat vždy dodání nového zboží bez vad, pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady (pokud by se vada týkala jen součásti zboží, můžete požadovat pouze výměnu této součásti). Pokud by nebyla výměna možná, máte právo odstoupit od smlouvy. Jako nepřiměřený lze však považovat požadavek na výměnu věci v případě, že lze provést odstranění vady bez zbytečného odkladu opravou věci. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti (popř. na odstoupení od kupní smlouvy) budete mít i v případě, kdy sice lze vadu odstranit, avšak tato vada se bude i po opravě objevovat opakovaně (tj. pokud již byla nejméně dvakrát odstraňována), případně se vyskytne naráz větší počet vad na věci (minimálně tři).

Přiměřená sleva z kupní ceny. Pokud nejsme schopni vyhovět vašemu požadavku na výměnu či opravu zboží či jeho součásti (například proto, že se již zboží nevyrábí), respektive když nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by vám takové zjednání nápravy působilo značné obtíže, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, přičemž přiměřenost této slevy se bude vždy řešit v daných případech individuálně.

Odstoupení od kupní smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, kdy není možná výměna vadného zboží (či jeho součásti), popřípadě jeho oprava, respektive v případě výše zmíněného opakovanému výskytu vady po opravě či v případě většího počtu vad.

V. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží v případě, že (i) jste o vadě před převzetím zboží věděli, (ii) vadu jste sami způsobili či (iii) uplynula záruční doba, pokud zboží neměla vadu již při převzetí. Vadou zboží není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání

VI. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci, resp. práva z vadného plnění můžete uplatnit v kterékoli naší provozovně, v našem sídle či telefonicky, e-mailem či poštou. Reklamaci jste povinni uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak se vystavujete riziku odmítnutí reklamace za prohloubení vady.

Pokud nám zboží budete zasílat, doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Můžete rovněž požádat o to, aby bylo zboží odvezeno námi přímo od Vás s tím, že v případě, že se ukáže reklamace jako nakonec neoprávněná, jste povinni uhradit náklady, které nám s takovouto přepravou (popřípadě i přepravou zpět Vám) vznikly.

Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

VII. Vyřízení reklamace

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší době.

Reklamaci můžete ze zákona uplatnit i bez toho, abyste nám spolu s touto reklamací rovnou zaslali zboží. Vezměte však na vědomí, že v některých případech, kde bude nutné posoudit oprávněnost reklamaci odborným posouzením stavu zboží, může jeho zaslání spolu s reklamací urychlit celý proces vyřízení reklamace.

Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Vezměte na vědomí, že máte právo na úhradu nutných nákladů při uplatnění řádné a oprávněné reklamace zboží, pokud je uplatníte bezodkladně po jejich zjištění. Nutným nákladem se rozumí takový náklad, který byl účelně vynaložený – nejedná se tak například o náklady na Váš znalecký posudek, využití taxi-služby pro přepravu zboží k nám či v případě, že namísto využití služby přepravní společnosti dopravíte zboží k nám sami a uplatňované náklady na pohonné hmoty budou zjevně překračovat částku, jež jste mohli využít právě na služby přepravní společnosti, která umožňuje přepravu zboží s nejnižšími náklady.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.2.2024.

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování:

Focus Nordic AB, odštěpný závod
Zelený pruh 95/97
YIT Office Centrum
140 00 Praha 4
Česká republika
E-mail: [email protected]

 

Odebírat novinky

Získejte nejnovější informace o produktech, inspiraci a speciální nabídky.