Před objednáním prosím přidejte zboží do košíku

Před objednáním prosím přidejte zboží do košíku

Přihlásit se

Zásady ochrany osobních údajů

Fotografie: Ole Henrik Skjelstad

Společnosti Focus Nordic záleží na vašem soukromí a chce, abyste se cítili bezpečně, pokud jde o to, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Nařízení EU/EEA o ochraně údajů GDPR s platností od 25. května 2018 má pozitivní vliv na ochranu vašich osobních údajů. V našich zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, jak osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme odpovědným, bezpečným a správným způsobem v souladu se zákony a nařízeními. Seznámíme vás také s tím, jaká práva máte v kontaktu s námi jako jednotlivec a jak je můžete od 25. května 2018 uplatnit.

Vaše osobní údaje jsme vždy pečlivě zpracovávali a bezpečně uchovávali v našich databázích. Nařízení GDPR vám umožňuje ovlivnit způsob, jak vaše údaje zpracováváme. Přečtěte si o tom, co děláme pro ochranu osobních údajů, nebo se obraťte na našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů pomocí e-mailu [email protected].

 

Všeobecné informace

Společnost Focus Nordic AB (dále jako „Focus Nordic“, „my“ nebo „naše“) bere ochranu osobních údajů všech osob velmi vážně, aby zajistila, že nám vy jako zákazníci a návštěvníci našich platforem budete moct důvěřovat a cítit se bezpečně v souvislosti s tím, jak zpracováváme osobní údaje. V těchto zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno shrnutí všech podrobností o tom, jak shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje v kontextu s návštěvou našich webových stránek, zakoupením výrobků nebo v jiném způsobu navázání kontaktu s námi. Jsou zde také vysvětlena práva, které jako osoba máte, a postup, jak je můžete uplatnit. Tyto zásady jsou určeny našim současným a budoucím zákazníkům, uchazečům o práci a návštěvníkům našich platforem a byly sestaveny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) EU a EHP. S dotazy týkajícími se našeho zpracovávání osobních údajů se obracejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected].

Zpracovávání osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Termín „osobní údaje“ se vztahuje na všechny osobní informace, které lze použít k přímé identifikaci fyzických osob (nebo nepřímé identifikaci v kombinaci s dalšími údaji). Může se jednat například o jména, identifikační čísla (rodná čísla), e-mailové adresy nebo adresy bydliště.

Kdo je zodpovědný za osobní údaje, které shromažďujeme?

Za všechny osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsme zodpovědní my, společnost Focus Nordic AB (identifikační číslo firmy 556507-4985). Jsme zodpovědní i za to, že toto shromažďování a zpracovávání probíhá v souladu s příslušnými zákony.

Jak osobní údaje zpracováváme?

Všechny shromážděné osobní údaje zpracováváme zodpovědně, bezpečně a správně, abyste nám vy jako osoba mohli při návštěvě našich platforem a nákupu od nás důvěřovat a cítit se bezpečně. Správcem údajů je společnost Focus Nordic, což znamená, že neseme odpovědnost za zajištění bezpečného zpracovávání údajů v souladu s příslušnými zákony a předpisy v této oblasti.

Bez ohledu na povahu shromažďovaných údajů jsou údaje zpracovávány jednotným a strukturovaným způsobem a jsou uloženy v jedné z našich databází. Údaje mohou být dále zpracovávány a mohou být přenášeny z jedné databáze do druhé, ale vždy s nimi bude zacházeno zodpovědně, bezpečně a správně bez ohledu na umístění uložení.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Pravidlem je, že společnost Focus Nordic uchovává a zpracovává osobní údaje tak dlouho, dokud je to nezbytné, nebo tak dlouho, jak to vyžaduje příslušná legislativa. Potenciální délka této doby uchovávání se liší v závislosti na účelu uchovávání a zpracovávání údajů. V případě sporu nebo podezření na spáchání trestného činu mohou být údaje uchovávány déle za účelem obhajoby, ověření nebo vznesení právních nároků.

Zákaznické účty a zpracovávání objednávek

Zpracováváme osobní údaje související s prodejem výrobků za účelem zpracování a dodání objednávek a také k potvrzení záruk. Pokud bychom tyto údaje nedostali nebo bychom k uchovávání a zpracovávání údajů nedostali svolení, nemohli bychom objednávku zpracovat. Jako zákazníkům by vám byl v takovém případě nákup odepřen. Proto je nutné při zakoupení od nás přijmout naše podmínky.

Uložení a používání určitých kontaktních údajů je nezbytné k zaslání podrobností týkajících se objednávky. Tyto podrobnosti zahrnují nabídky, potvrzení objednávek, informace o odeslání a veškeré informace a dokumentace související s fakturací a připsáním peněz na účet. Z objednávky mohou být uloženy následující údaje:

 • Jméno
 • Fakturační adresa
 • Dodací adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa

Objednávka zůstává v našich databázích aktivní až do úplného dodání a poté se archivuje. Společnost Focus Nordic archivované objednávky ukládá, aby zajistila kompletnost dodávek a mohla také zpracovat případné vratky, reklamace a záležitosti související se zárukou.

Záležitosti související se zárukou a službami

Když společnost Focus Nordic dostane informace o záležitostech souvisejících se zárukou a službami, potřebujeme přístup k osobním údajům, abychom mohli poskytnout naše služby. Pokud by nám osoba, která danou záležitost vznáší, neposkytla souhlas s uchováváním svých údajů, údaje by byly po uzavření záležitosti smazány. Pokud by osoba namísto toho souhlas poskytla, údaje uchováme do dalšího upozornění nebo dokud neskončí záruční období. V souvislosti se záležitostí související se zárukou a službami mohou být uchovávány následující údaje:

 • Identifikační číslo
 • Jméno
 • Fakturační adresa
 • Dodací adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa

Kampaně a soutěže

Společnost Focus Nordic organizuje různé kampaně a soutěže, které mohou být pro naše zákazníky, zákazníky našich zákazníků a jiné spotřebitele relevantní. V takových případech budeme osobní údaje uchovávat, dokud zcela neskončí kampaň nebo soutěž, do které je společnost Focus Nordic zapojena. Poté odstraníme veškeré údaje, které nejsou součástí našich obchodních transakcí. Další podrobnosti o našem právním základě viz část 2.6 Právní základ.

Všechny osoby požádáme o souhlas s uchováváním jejich osobních údajů po toto období, aby se mohli zúčastnit těchto kampaní a soutěží. V souvislosti s kampaní nebo soutěží mohou být uchovávány následující údaje:

 • Identifikační číslo
 • Jméno
 • Fakturační adresa
 • Dodací adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Údaje o bankovním účtu

Uchazeči o práci

Při přijetí žádosti o zaměstnání od osob budeme uchovávat údaje těchto osob po tak dlouho, dokud bude záležitost trvat. Pokud bude žádost zamítnuta, smažeme všechny údaje a v žádné z našich databází, fyzických ani elektronických, nebudeme nic uchovávat. K výjimkám těchto případů může dojít, pokud uchazeč o práci požádá, aby byly jeho údaje uloženy pro budoucí potřeby. Tento požadavek bude považován za souhlas s uchováním údajů této osoby. Pokud se uchazeč o práci stane zaměstnancem společnosti Focus Nordic, přeneseme jeho údaje do našich databází. Zde budou uloženy na právním základě uchovávání osobních údajů zaměstnanců a přidružených osob po tak dlouho, dokud bude osoba zaměstnancem společnosti. Po ukončení zaměstnaneckého poměru budou údaje, které nemůžeme dále používat, smazány s výjimkou údajů, u kterých máme právní povinnost uchovávání. V souvislosti se žádostí o práci mohou být uchovávány následující údaje:

 • Identifikační číslo
 • Jméno
 • Adresa bydliště
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Komunikace a zprávy

Společnost Focus Nordic udržuje registr kontaktů k rozesílání komunikačních sdělení, jako jsou obecné informace, oznámení, kampaně atd. V tomto registru uchováváme osobní údaje od osob, a to jak soukromých, tak od zástupců firem. Dále uchováváme informace o tom, zda si daná osoba od nás přeje dostávat komunikační sdělení či nikoli, čímž se pak řídí komunikace mezi stranami. Pokud by osoba souhlasila s tím, abychom jí zasílali informace prostřednictvím e-mailu, budeme tak činit do dalšího oznámení. V registru mohou být uloženy následující údaje:

 • Jméno
 • Dodací adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Sociální média

Ke správě reklam a kontaktů na zákazníky na sociálních sítích používáme vaše osobní údaje, když komunikujete pomocí funkcí sociálních sítí třetích stran, jako jsou označení „Líbí se mi“ a funkce komentářů, na platformách jako Facebook, Instagram a YouTube. Další informace o funkcích a o tom, jaké profilové informace od vás můžeme získat stejně jako o tom, jak se ze sdílení těchto údajů můžete odhlásit, si můžete kdykoli přečíst v zásadách ochrany osobních údajů na sociálních sítích.

Právní základ

Zákonná povinnost: Stejně jako všechny firmy má i společnost Focus Nordic právní základ k uchovávání obchodních transakcí mezi námi a našimi zákazníky na základě účetní legislativy a/nebo příslušné legislativy týkající se daní. Pokud nezbytné údaje nedostaneme, nemůže splnit své zákonné povinnosti, a tudíž ani provádět obchodní transakce mezi stranami.

Plnění smlouvy / smluvní závazek: Společnost Focus Nordic má právní základ ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů za účelem plnění prodejních smluv se zákazníky, správy zákaznických služeb a reklamací, vytváření a správy zákaznických účtů a organizace a správy soutěží.

Oprávněný zájem: Společnost Focus Nordic má v případě oprávněného zájmu právní základ ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu. Můžete se na nás kdykoli obrátit a vyslovit s tímto zájmem nesouhlas. V takovém případě máme povinnost jej ukončit.

Z našich obchodních transakcí mohou být uloženy následující údaje:

 • Identifikační číslo
 • Jméno
 • Fakturační adresa
 • Dodací adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Mohou naše služby využívat děti?

Naše webové stránky a služby nejsou určeny pro používání nezletilými osobami. Neshromažďujeme úmyslně informace, jako jsou osobní údaje o dětech ani jiných osobách, které nemají zákonné právo naše webové stránky nebo služby používat. Pokud bychom se dozvěděli, že jsme mohli získat osobní údaje nezletilé osoby, smažeme je, pokud nám zákon neukládá povinnost je uchovat. Pokud se domníváte, že jsme nechtěně shromáždili osobní údaje nezletilé osoby, obraťte se na nás prostřednictvím adresy [email protected].

Sdílení osobních údajů

Společnost Focus Nordic spolupracuje s několika partnerskými organizacemi, které mají regulovaný přístup k našim databázím. Se všemi těmito partnerskými organizacemi máme uzavřené smlouvy, které je zavazují zachovávat tajemství a ochranu osobních údajů, které jsou oni i my povinni dodržovat. Osobní údaje sdílíme převážně v rámci EU/EHP, avšak v případě, že se naše partnerské organizace nacházejí nebo mají uložená data mimo EU/EHP, můžeme osobní údaje sdílet i mimo toto území. I pro takové případy přijala společnost Focus Nordic s našimi partnerskými organizacemi veškerá opatření k předávání osobních údajů vyžadovaná zákonem, aby byl zajištěn jejich soulad se standardními smluvními doložkami EU. Společnost Focus Nordic řídí, kdo z našich různých partnerských organizací má k osobním údajům přístup, a zajišťuje odpovědné, bezpečné a správné zpracovávání údajů. Zaručujeme, že naše partnerské organizace přistupují k našim databázím kvůli následujícím důvodům:

 • Podpora a řešení potíží
 • Vývoj
 • Údržba
 • Upgrady a implementace
 • Integrace mezi databázemi
 • Služby zálohování
 • Správa dodávek

Vaše práva

Jako zákazníci a návštěvníci našich platforem můžete kdykoli uplatnit své právo na informování, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Na vaši žádost vám poskytneme veškeré informace, které o vás máme uloženy. Máte také právo na opravu těchto údajů, výmaz některých nebo všech údajů a na doplnění jakýchkoli informací, které nám mohou chybět.

Pokud na základě svých práv na informování vznesete žádost o přístup, máte právo také na další informace související s vašimi údaji. Mezi tyto další informace mohou patřit účely, za jakými vaše osobní údaje uchováváme, informace o tom, komu k nim byl udělen přístup, a v případě, že jste nám údaje neposkytli, tak informace o tom, odkud údaje pocházejí.

Tato práva můžete kdykoli uplatnit podle svého uvážení zasláním e-mailu na adresu našeho pověřence pro ochranu osobních údajů [email protected].

Pokud se domníváte, že jsme ve zpracovávání vašich osobních údajů udělali chybu, můžete vznést stížnost příslušnému dozorovému úřadu.

UOOU - Office for Personal Data Protection
www.uoou.cz
[email protected]
+420 234 665 111
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Focus Nordic má právo kdykoli tyto zásady ochrany osobních údajů změnit a v jakékoli frekvenci aktualizovat. Nejnovější a nejaktuálnější verze je vždy k dispozici na webu www.focusnordic.cz. V případě zásadních změn vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu o jejich povaze stejně jako o datu, kdy tato nová verze vejde v platnost.

Odebírat novinky

Získejte nejnovější informace o produktech, inspiraci a speciální nabídky.